Deze website is bedoeld ter informatie over de activiteiten van de auteur M.J.C.A. Stout Vuurland, een pseudoniem van Michiel Jansen.

Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (o.a. teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadable bestanden, et cetera), is eigendom van Michiel Jansen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC van de gebruiker. Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde, of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of in enige vorm of op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt – hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Michiel Jansen.

Op enkele plaatsen op deze site kunnen bezoekers bijdragen leveren aan de inhoud van de site. Eenieder die informatie op de site plaatst, wordt geacht verklaard te hebben: dat op deze informatie geen copyright rust én dat deze niets bevat dat strijdig is met wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging; tegenover Michiel Jansen aansprakelijk te zijn voor alle gevolgen die vervolging, of een actie tot schadevergoeding wegens belediging kunnen hebben; dat hij/zij Michiel Jansen vrijwaart van alle vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen instellen op grond van de inhoud, alsmede de vorm en structuur van de informatie.

Michiel Jansen kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor door derden op bovengenoemde wijze op de site geplaatste informatie. Aan alle op deze site getoonde, of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Iedereen die de op deze site getoonde, of van deze site te downloaden informatie gebruikt – of informatie op de site plaatst – wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen. Misbruik zal aanhangig worden gemaakt bij de van toepassing zijnde rechtbank.